Skip to main content

Betingelser

1. Betingelser

Tjenestevilkårene inneholder standard betingelsene for det bestilte produkt.
Avtalen inngås med Larvik Online og juridisk ansvarlig i henhold til bestillingsskjemaet eller e-post bestilling (heretter kalt bruker).


2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN
Larvik Online lagrer data på servere slik at du kan få tilgang til denne tjenesten, samt sende e-post via Larvik Online sine systemer.
Larvik Online fakturerer for disse tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser.


3. BRUKERNAVN, PASSORD OG SIKKERHET
Bruker er selv som er ansvarlig for å holde brukernavn og passord hemmelig. og er ansvarlig for alt som skjer i sin brukerkonto.
Bruker forplikter seg til enhver tid å informere om uautorisert bruk av  tjenesten.


4. BRUKERS PERSONVERN
Larvik Online har som prinsipp å overholde den private kommunikasjonen mellom sender og mottaker.
Unntak er gjeldende dersom Larvik Online blir påtvunget dette via rettslig instans eller det er behov for å beskytte Larvik Online sine rettigheter og/eller eiendom eller personlige sikkerhet til brukerne av tjenesten eller allmennheten forøvrig.
Larvik Online tar ikke ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter eller kriminelle handlinger som eventuelt oppstår ved bruk av denne tjenesten.

 

5. ANSVAR
Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko. Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig.
Larvik Online kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille brukers krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller fri for feil.
Bruker forstår og godtar at materiale lastet ned eller opp, eller på annen måte mottatt eller sendt gjennom bruk av tjenesten gjøres på egen risiko og at Larvik Online ikke står ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår i brukers datasystem ved bruk av slikt materiale og/eller data.
Bruker har forstått og godtar at Larvik Online, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.


6. LAGRING AV INFORMASJON OG ANDRE BEGRENSNINGER
Larvik Online tar intet ansvar for sletting eller andre feil som resulterer i at brukers meldinger eller data blir borte fra systemet.
Larvik Online har ved sending og mottak av meldinger eller data satt en øvre grense på antall eller mengde av dette.


7. BRUKERS BENYTTELSE AV TJENESTEN
Bruker er ene og alene ansvarlig for innholdet i hans eller hennes meldinger og informasjon sendt gjennom tjenesten.
Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges norske og internasjonale lover og regler.
Tjenesten benytter internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon.
Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for internett.
Bruker vil ikke benytte tjenesten til å lagre ulovlig materiell.
Dessuten å ikke sende og publisere materiale som oppfordrer til oppførsel som bryter med norske eller internasjonale lover og regler.


8. ENDRING/AVSLUTTING AV TJENESTEN

Larvik Online vil så langt det er mulig bestrebe å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, men Larvik Online kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap kunden måtte ha med bakgrunn i at tjenesten ikke er tilgjengelig.
Larvik Online forbeholder seg retten til å avslutte eller endre tjenesten dersom videre drift ikke er forsvarlig.
Larvik Online har ingen forpliktelser overfor tredjepart dersom Larvik Online benytter seg av retten til å endre eller avslutte tjenesten.
Et abonnement løper for 1 år, det vil ikke fornyes automatisk.
Ved avslutning av brukerkontoen vil brukers rettigheter til bruk av tjenesten forsvinne.
Bruker har ingen rett til og Larvik Online har intet ansvar for å videresende uleste eller ikke sendte meldinger og informasjon til bruker eller tredjepart.
Larvik Online forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet.
Bruker forplikter seg til å holde sin kontaktinformasjon oppdatert.


9. BESKJEDER TIL ELLER FRA Larvik Online

Alle beskjeder skal foregå skriftlig via e-post eller via våre kundesider.
Larvik Online kan sende ut meldinger via tjenesten dersom Larvik Online mener dette er nødvendig for å informere bruker om endringer i vilkår for bruk av tjenesten eller andre temaer av viktighet for tjenesten og dens brukere.
Bruker kan dersom ønskelig motta driftsmeldinger fra Larvik Online gjennom valgt kommunikasjonskanal.


10. BETALING

Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende avgiftene fastsatt for tjenesten.
Bruker har forstått at produktet/tjenesten kan bli suspendert eller midlertidig stoppet ve manglende betaling.


11. STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp.


12. LOVER

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan partene kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger.